Algemene Voorwaarden

 

1. de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door ons gedane verkopen, die worden beschouwd als zijnde uitdrukkelijk aangenomen door onze klanten.

2. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging der bestelling blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 25% op de bestellingsom te eisen.

3. B.T.W taksen zijn steeds ten laste van de klant

4. Klachten en bezwaren dienen binnen de 8 dagen aangetekend te worden medegedeeld. Na deze tijd worden zij als ongeldig beschouwd.

5. De goederen worden eigendom van de koper, wanneer de rekening volledig vereffend is. Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijke zijn. Het risico van levering is ten laste van de klant.

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de firma

7. Facturen zijn contant betaalbaar, bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20€ met minimum 125€ (Art. 1231 B.W. kan niet worden ingeroepen.) Tevens is een intrest verschuldigd vanaf de factuurdatum van 12% per jaar.

8. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het ambtsgebied Turnhout.

9.Handelsgoederen volgen de fabrieksgaranties van onze leveranciers. Wij garanderen onze materialen en plaatsingen gedurende een periode van 24 maanden na levering of uitvoering. Tussenkomsten in garantie dienen schriftelijk aangevraagd te worden.Van garantie zijn onder meer uitgesloten: de herstellingen die dienen te gebeuren omwille van een foutief gebruik of een verkeerd of onvoldoende onderhoud, of omwille van oorzaken die vreemd zijn aan de materialen of werken die door de verkoper zijn geleverd of geplaatst.Tussenkomsten in garantie zijn gratis behoudens een transportvergoeding die altijd betaalbaar is. Bij leveringen is onze tussenkomst in garantie beperkt tot de loutere (deel)vervanging van de gebrekkige materialen. Gevolgschade of werkuren die nodig zijn om de herstelling uit te voeren worden niet vergoed. In elk geval is onze tussenkomst in garantie beperkt tot maximaal de waarde van de uitgevoerde materiaalwaarde van de levering of plaatsing.

 

Bijzondere verkoopsvoorwaarden.

1.Natuursteen wordt geleverd met zijn natuurlijke gebreken. Kleur-, toonaard- en rekeningverschillen zijn eigen aan natuursteen en kunnen geen aanleiding geven tot  afkeuring van materialen. Zelfs in hetzelfde werk kunnen verschillen voorkomen. Stalen geven slechts bij benadering de koopwaar weer.

2.Maatverschillen tot 2mm in dikte en 3% op alle andere maten geven geen aanleiding tot afkeuring.

3.Elk maatstuk wordt apart aangerekend met als basis de kleinst omschreven rechthoek van elk stuk(voor oppervlakteberekening in m2) of kleinst omschreven rechthoekig parallellepipedum (voor inhoudsberekening in m3). Elk stuk wordt minimaal 0,10 m2 of 0,010m3 aangerekend. De afmetingen worden afgerond naar boven tot op de hele centimeter. De oppervlakte wordt naar boven tot de hele dm2 afgerond, de inhoud wordt naar boven tot de hele dm3 afgerond.

4.Bij natuursteen komen vaak fijne soms bredere aders voor die door niet- vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel en vormt geen aanleiding tot enig gebrek.Bepaalde marmersoorten zijn noodzakelijkerwijze voorzien van een hechtingsmiddel op de achterzijde: deze verstevigen zijn evenmin als een gebrek te beschouwen.